ADM Court Case List
____________________________________________________________________________________________________________
02-02-2018 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
11-o1-2018 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
14-12-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
12-12-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
12-12-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
12-12-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
27-11-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
27-11-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
16-11-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
2-11-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
17-09-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
17-09-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
09-09-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
09-09-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
09-09-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
09-09-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
09-09-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
5-08-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
5-08-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
5-08-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
5-08-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
5-08-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
5-08-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
31-07-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
31-07-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
21-07-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
20-07-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
05-07-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
03-07-2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
29.06.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
29.06.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
29.06.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
13.06.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
13.06.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
13.06.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
13.06.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
13.06.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
13.06.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
13.06.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
13.06.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
13.06.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
30.05.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
19.05.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
19.05.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
15.05.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
15.05.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
15.05.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
15.04.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
15.04.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
15.04.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
15.04.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
28.03.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
28.03.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
28.03.2017 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
31.01.2016 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
19.12.2016 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
30.11.2016 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
19.11.2016 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
18.11.2016 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया Click Here
03.11.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
03.11.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
20.09.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
>Click Here
05.07.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
24.06.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
24.06.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
24.06.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
25.05.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
25.05.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
24.05.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
24.05.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
24.05.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
24.05.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
13.05.2016 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
13.05.2016 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
12.05.2016 न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
16.04.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
16.04.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here
16.04.2016
न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया
Click Here